top of page

Stop Boxtel om tegen de wil van Gestel een windpark op de grens met Gestel, Esch en Vught te bouwen

Windpark Boxtel op gemeentegrens Gestel, Esch en Vught nabij natuurgebied en beekdalen: onacceptabel! De Gemeenteraad van Boxtel besluit op 8 juni: zetten zij de plannen voor een windpark op grens van Sint-Michielsgestel tegen de wil van de gemeente Sint-Michielsgestel en de inwoners door of niet? Boxtel de lusten, de inwoners van Esch, Vught en Gestel de lasten. We nemen je mee in de achtergronden. Dien bezwaar in nu het nog kan!


Op dinsdag 8 juni wordt het bod van de RES 1.0. van gemeente Boxtel aan de gemeenteraad voorgelegd en besluit de gemeenteraad of zij tegen de wil van Sint-Michielsgestel in toch het Wilhelminapark – landgoed van Marggraff -. de Esschestroom en het Dommeldal als locatie voor windturbines gaan aanwijzen. In deze plannen wordt het Wilhelminapark tegenwoordig cryptisch aangeduid als “Gebied ten noorden van Boxtel langs de A2”.

We roepen inwoners op om de Raad te vragen de RES 1.0 plannen vast te stellen zónder windenergie. Zoals bestuurders en gemeenteraden van uw collega gemeenten Sint-Michielsgestel en gemeente Best het formuleerden:


“Er is simpelweg geen draagvlak voor windturbines in kleinschalige landschap. We willen niet tegen de wil van onze eigen inwoners ingaan en zien af van windenergie in de groene gordel van onze gemeente”.

- gemeente Sint-Michielsgestel


Een onderbouwing aan van onze bezwaren:

1) De buurgemeente Sint-Michielsgestel heeft expliciet aangegeven géén windturbines te willen plaatsen in de gemeente en daarmee dus ook niet op de gemeentegrenzen. De eerdere argumenten dat een samenwerking met buurgemeenten hoog in het vaandel staat bij gemeente Boxtel, Mijn Gemeente Dichtbij: het moet nu blijken of dat waar was.


Het is om het maar zacht uit te drukken niet chique om als “goede buur” eenzijdig windturbines op de gemeentegrens te plaatsen. Hiermee berokkent Boxtel enorme schade voor Sint-Michielsgestel.

De inwoners van Sint-Michielsgestel, Esch en Vught hebben vele malen meer lasten van de windturbines dan inwoners van Boxtel omdat:

 • Gevoelsmatig, qua locatie en aanblik, het Wilhelminapark en het stroomgebied van de Esschestroom de groene entree en recreatiegebied is van Sint-Michielsgestel, Esch en Vught (landgoed Beukenhorst en Bleijendijk) en niet van gemeente Boxtel;

 • Er op enkele honderden meters van het beoogde windpark een nieuwe woonwijk in aanbouw is in Sint-Michielsgestel en eco-woningen in Vught op landgoed Beukenhorst. Per direct worden Esch. Vught en Sint-Michielsgestel belemmert in de mogelijkheid voor het bouwen van woningen in een groene, gezonde en veilige leefomgeving. Ditzelfde geldt voor gemeente Vught met de geplande woningen op landgoed Beukenhorst op enkele honderden meters van het zoekgebied. Claims van planschade aan het adres van gemeente Boxtel zijn onvermijdelijk;

 • Er in de vastgestelde gebiedsvisie voor het buitengebied Theereheide - direct grenzend aan het zoekgebied - expliciet is vastgesteld door de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel dat er geen ruimte is voor windturbines;

 • De ontwikkeling van het recreatiegebied vanuit Vught en ’s-Hertogenbosch waar Sint-Michielsgestel met de propositie ‘Gezond Genieten’ en Museum Oud-Herlaer/Van Gogh Nationaal Park op in wil zetten, ernstig wordt belemmerd als een windpark van Boxtel de landschappelijke en recreatieve waarde van het gebied vernietigt.

2) Er dermate maatschappelijke onrust was in de gemeente Sint-Michielsgestel ten aanzien van het vinden en zoeken van zoeklocaties voor windturbines dat de gemeenteraad en B&W het wenselijk vonden om als gemeente Sint-Michielsgestel een duidelijke keuze maken voor de komende jaren.


Met het volharden vanuit gemeente Boxtel in het voornemen om het Wilhelminapark, beekdal Esschestroom en Dommeldal aan te blijven wijzen als geschikte locatie voor windturbines, voedt dit de onrust onder inwoners opnieuw.

Hiermee wordt de wil van de buurgemeente om rust te creëren en draagvlak te vinden voor wel haalbare uitvoeringen van het duurzaamheidsdossier en energietransitie bij inwoners ondermijnd;

3) Landgoed Wilhelminapark privébezit is van Stichting Marggraff. De gemeente Boxtel eerder heeft aangegeven zich niet uit te laten over het gebruik van grond in particulier bezit tegen de wil van de grondeigenaren in. Stichting Marggraff laat geen inbreuk op het landgoed toe dat de natuurwaarde onomkeerbaar aantast, wat nadrukkelijk het geval is bij de aanleg van een windpark.


Gemeente Boxtel verspilt hiermee onnodig veel uren van ambtenaren voor een zinloze missie.

De uren kunnen veel efficiënter worden ingezet voor duurzaamheidsinitiatieven op gronden die in bezit zijn van de gemeente zelf en/of een wel haalbaar uitvoeringsprogramma voor grootschalige zon op dak, warmtetransitie of besparingen;

4) De andere zoeklocaties van Boxtel voor windturbines in de omgeving van Liempde (aan de A2) door intern (achterkamer)beraad van College van B&W zonder transparant afwegingskader zouden zijn afgevallen omdat:

 • Deze gebieden in kleinschalige landschappen zouden liggen (wat ook het geval is bij het Wilhelminapark);

 • Dat de radar van vliegveld Eindhoven een rol zou spelen (er gelden geen andere defensie- of luchtvaartradarnormen voor de zoekgebieden in de omgeving van Liempde als voor Sint-Michielsgestel. Zelfs in Oirschot staan windturbines veel dichter bij vliegveld Eindhoven). Toestemming van defensie is eenvoudig verkrijgbaar;

 • Er beekdalen in de buurt zouden liggen (terwijl het Wilhelminapark – ironisch genoeg voorheen Landgoed Dommeldal geheten - juist ligt tussen het beekdal van de Dommel en de Esschestroom in);

 • Er aan de Raad wordt gevraagd in de RES 1.0 van 8 juni 2021 om de afwegingskaders voor landelijke inpassing zoals door natuurorganisaties nadrukkelijk wordt bedongen, als niet verplicht te stellen. Hiermee verschaft de gemeente Boxtel zichzelf een vrijbrief om iedere transparante openbare toetsing aan kaders naast zich neer te kunnen leggen.

 • We maken bezwaar tegen deze twijfelachtige procedure die lijkt te berusten op willekeur of op politieke gronden.

In het Wilhelminapark, Esschestroom en Dommeldal wonen ontegenzeggelijk minder stemmers dan in de omgeving van Liempde. Deze geur van belangenverstrengeling doet het vertrouwen in integer lokaal bestuur en onbevooroordeelde besluitvorming geen goed.

We bepleiten daarom: óf hou alle vier de zoekgebieden voor windenergie in het plan en weeg alle gebieden transparant aan de hand van landschappelijke kaders af; óf haal ook het Wilhelminapark, Esschestroom en Dommeldal als laatste zoekgebied van de kaart en onderken dat er simpelweg geen geschikte locatie voor een windpark in het Groene Woud beschikbaar is.

Weet dat:

 • Het plaatsen van windturbines grote, negatieve, gevolgen zal hebben voor het onvervangbare landschap in de Gemeente Boxtel en buurgemeente Sint-Michielsgestel;

 • Er grote twijfels bestaan over de technische en financiële haalbaarheid zonder subsidiëring van windturbines;

 • Er geen enkele vorm van dialoog vooraf – als verplicht participatietraject zoals door het Rijk en de RES wordt bepleit – heeft plaatsgevonden in gemeente Boxtel. Uit de diverse gespreksrondes over windenergie in Sint-Michelsgestel uitgevoerd door dezelfde ambtenaren van Mijn Gemeente Dichtbij blijkt dat er geen draagvlak bestaat voor grootschalig wind op land in de omgeving van het Wilhelminapark, maar over deze weerstand wordt niemand actief geïnformeerd;

 • De locatie Wilhelminapark, Esschestroom en Dommeldal wel in de omgeving van de A2 ligt, maar dat deze locatie in een cultuurhistorisch waardevol landschap ligt tussen beekdalen waarvan de waarde aanzienlijk zou worden aangetast.

We roepen op de natuurwaarde van het gebied te versterken in plaats van aan te tasten. Plant bomen en stimuleer de biodiversiteit van het buitengebied van Boxtel, Vught en Gestel.

Onze oproep:

 • In de visie Windenergie duidelijk te concluderen dat op basis van de voorwaarden zoals gesteld in de RES 1.0 er tenminste tot 2030 geen mogelijkheden zijn om windturbines te plaatsen in de Gemeente Boxtel;

 • Voorlopig te kiezen om in te zetten op alternatieven voor windenergie die financieel haalbaarder zijn en waar wel draagvlak voor kan worden bereikt zoals besparingen, grootschalige zon-op-dak en/of zonneparken op eigen gemeentegrond;

 • De RES 1.0 met wijzigingen (windenergie eruit en verplichte toetsing aan landschappelijke kaders voor alle duurzaamheidsprojecten erin) vast te stellen;

 • De betrokken wethouder te verzoeken een plan uit te werken waarbij de natuurwaarde van het gebied wordt versterkt in plaats van aangetast, zoals het planten van bomen en andere ontwikkelprojecten waarbij de biodiversiteit van het buitengebied van Boxtel wordt gestimuleerd.

2 juni 2021

Het Theederheyde Collectief

96 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven
Post: Blog2_Post
bottom of page